Polityka prywatności


Szanowni Państwo,Jeżeli dzwonicie do spółki Delta Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Administratorem Państwa danych osobowych jest:Delta Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-140) przy ul. Powstańców Śląskich 202, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000738857, NIP: 8992847180, REGON: 380699333Jeżeli dzwonicie do spółki Delta Security dr Andrzej Bryl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Administratorem Państwa danych osobowych jest:Delta Security dr Andrzej Bryl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-140) przy ul. Powstańców Śląskich 202, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000846233, NIP: 8992881202, REGON: 386315500Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: określanego jako RODO), uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ww. spółki z grupy Delta, pełniące rolę administratora danych osobowych:
 1. Informujemy, że we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez e-mail:
  1. odo@delta-security.com.pl – w odniesieniu do spółki Delta Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub
  2. odo@delta-security.com.pl – w odniesieniu do spółki Delta Security dr Andrzej Bryl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 Ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy,
  2. organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy.