Audyty bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa to usługa mająca na celu gruntowną weryfikację poziomu bezpieczeństwa danego obiektu.Jego istota polega min. na wszechstronnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najistotniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz obiektu jak i w jego otoczeniu), weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz trafności doboru procedur bezpieczeństwa do aktualnego poziomu zagrożeń.

Audyt Bezpieczeństwa pozwala dzięki temu na wszechstronną ocenę funkcjonującego w obiekcie systemu ochrony, a co za tym idzie jego optymalizację lub modyfikację pozwalające na trafniejszy dobór jego struktur do potencjalnych zagrożeń. Delta Security specjalizuje się w audytach w każdej fazie funkcjonowania obiektów, zarówno więc na etapie ich planowania i budowy, jak również codziennego funkcjonowania.

Dział Audytów Bezpieczeństwa Delta Security składa się z doskonale wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, posiadających wszechstronne doświadczenie i niezbędną wiedzę oraz legitymujących się Certyfikatem Audytora Bezpieczeństwa fizycznego obiektów oraz innymi dokumentami poświadczającymi ich kompetencje w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem.

 

Delta Security specjalizuje się w Audytach Bezpieczeństwa w następujących obszarach:

test

audyty wewnętrzne obiektów znajdujących się pod ochroną Delta Security,

test

audyty obiektów nie będących pod ochroną Delta Security, w tym analizy stanu bezpieczeństwa technicznego, pożarowego, teleinformatycznego, mechanicznego obiektów o różnym przeznaczeniu i profilach działania,

test

działania okołoaudytowe w tym min. wywiad gospodarczy, badanie otoczenia biznesowego i działań konkurencji, badania wiarygodności finansowej kontrahentów, konsultacje w zakresie ekspertyz kryminalnych oraz usługi detektywistyczne,

test

specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa obiektów i analizy ryzyka

Przykładowy zakres Audytu Bezpieczeństwa obejmuje min.:

test

analizę potencjalnych i faktycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu,

test

ocenę funkcjonującej infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu jak również poziomu funkcjonowania ochrony fizycznej obiektu,

test

ocenę wykorzystywanej infrastruktury technicznej obiektu, w tym w szczególności zabezpieczeń elektronicznych (systemy alarmowe, systemy CCTV etc.),

test

ocenę poziomu komplementarności i zakresu współdziałania poszczególnych komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,

test

przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonywanych o różnych porach funkcjonowania obiektu,

test

wszechstronną analizę dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu w tym min. planu ochrony wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, dokumentacji dotyczącej technicznego zabezpieczenia obiektu, regulaminu obiektu, dokumentacji projektowej (w zakresie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej),

test

analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt Bezpieczeństwa kończy szczegółowy raport obejmujący min.:

test

gruntowną i wszechstronną ocenę poziomu zagrożeń obiektu jak również aktualnych i potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem,

test

ocenę istniejącego systemu zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu jak również aktualnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa,

test

propozycje zmian mających na celu optymalizację stanu bezpieczeństwa obiektu,

test

procedury realizacji działań mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację stwierdzonych w trakcie audytu ryzyk i zagrożeń funkcjonowania obiektu.

Interesuje Cię nasza oferta?

Napisz do nas.

Potrzebujesz oferty?

Napisz do nas, a przygotujemy ofertę  dopasowaną do Twoich potrzeb.