Audyty Bezpieczeństwa

Wszechstronna analiza informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa to usługa mająca na celu gruntowną weryfikację poziomu bezpieczeństwa danego obiektu

Jego istota polega min. na wszechstronnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najistotniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz obiektu jak i w jego otoczeniu), weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz trafności doboru procedur bezpieczeństwa do aktualnego poziomu zagrożeń.

Audyt Bezpieczeństwa pozwala dzięki temu na wszechstronną ocenę funkcjonującego w obiekcie systemu ochrony, a co za tym idzie jego optymalizację lub modyfikację pozwalające na trafniejszy dobór jego struktur do potencjalnych zagrożeń. Delta Security specjalizuje się w audytach w każdej fazie funkcjonowania obiektów, zarówno więc na etapie ich planowania i budowy, jak również codziennego funkcjonowania.

Dział Audytów Bezpieczeństwa Delta Security składa się z doskonale wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, posiadających wszechstronne doświadczenie i niezbędną wiedzę oraz legitymujących się Certyfikatem Audytora Bezpieczeństwa fizycznego obiektów oraz innymi dokumentami poświadczającymi ich kompetencje w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem.

Delta Security specjalizuje się w Audytach Bezpieczeństwa w następujących obszarach:
 • audyty wewnętrzne obiektów znajdujących się pod ochroną Delta Security,
 • audyty obiektów nie będących pod ochroną Delta Security, w tym analizy stanu bezpieczeństwa technicznego, pożarowego, teleinformatycznego, mechanicznego obiektów o różnym przeznaczeniu i profilach działania,
 • działania okołoaudytowe w tym min. wywiad gospodarczy, badanie otoczenia biznesowego i działań konkurencji, badania wiarygodności finansowej kontrahentów, konsultacje w zakresie ekspertyz kryminalnych oraz usługi detektywistyczne,
 • specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa obiektów i analizy ryzyka
Przykładowy zakres Audytu Bezpieczeństwa obejmuje min.:
 • analizę potencjalnych i faktycznych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu,
 • ocenę funkcjonującej infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu jak również poziomu funkcjonowania ochrony fizycznej obiektu,
 • ocenę wykorzystywanej infrastruktury  technicznej obiektu, w tym w szczególności zabezpieczeń elektronicznych (systemy alarmowe, systemy CCTV etc.),
 • ocenę poziomu komplementarności i zakresu współdziałania poszczególnych komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonywanych o różnych porach funkcjonowania obiektu,
 • wszechstronną analizę dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu w tym min. planu ochrony wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, dokumentacji dotyczącej technicznego zabezpieczenia obiektu, regulaminu obiektu, dokumentacji projektowej (w zakresie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej),
 • analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Audyt Bezpieczeństwa kończy szczegółowy raport obejmujący min.:
 • gruntowną i wszechstronną ocenę poziomu zagrożeń obiektu jak również aktualnych i potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem,
 • ocenę istniejącego systemu zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu jak również aktualnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • propozycje zmian mających na celu optymalizację stanu bezpieczeństwa obiektu,
 • procedury realizacji działań mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację stwierdzonych w trakcie audytu ryzyk i zagrożeń funkcjonowania obiektu.

Bądźmy w kontakcie

Napisz do nas, a przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Kontakt